KVKK Politikası (Geniş Kapsamlı)

Meditravelist GDPR Policy documents

Değerli MediTRAVEList Ailesi Üyesi,

Sizin kadar kişisel verileriniz de bizim için oldukça önemli. Kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyor ve bunun için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Hizmetlerimizi satın almaya devam etmeden veya bültenimize üye olmadan önce lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na ilişkin aşağıdaki bilgilendirme metnini okuyarak onaylayınız.

BİLGİLENDİRME METNİ

6698 kanun numarası ile 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı T.C. Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel verilerin korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Meditravelist Sağlık Turizmi Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi (“MediTRAVEList” olarak anılacaktır.) tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Söz konusu Kanun yürürlüğe girmeden önce şirketimiz tarafından hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel veriler bulunmakta ise; kişisel verilerin Bilgilendirme Metni ve KVKK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenerek muhafaza edilecektir.

MediTRAVEList olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması temel prensibimizdir.

Şirketimizin bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak, ihtiyaçlarınızı belirlemek ve size ileride daha iyi hizmet sunabilmek için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen aşağıdaki veriler şirketimiz tarafından işlenecektir:

 • Kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, varsa vergi numaranız ve diğer bilgileri, ödeme, kredi kartı, banka bilgileri ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz
 • Muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilen sesli ve/veya dijital bilgiler
 • Ziyaretlerinizde elde edilen ve/veya edilebilecek görüntülü ve/veya sesli kamera kaydı görüntüleriniz
 • Tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz
 • Özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz
 • İnternet sitemiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz
 • Ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz
 • Gerekli olabilecek diğer verileriniz
 • Kâğıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek
 • İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • Bağlı bulunduğumuz kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek
 • Kurumumuzca sunulan veya talep edilen başka hizmetlerimizi sunabilmektir.

KVKK’nın “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasında yer alan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatının veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere tüm kişisel verileriniz aşağıdaki ve benzeri amaçlar için işlenebilecektir:

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
 • Sağlık hizmetleri ile finansman planlaması
 • Hizmetlerimiz karşılığının faturalandırma
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma
 • Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması
 • Randevu almanız durumunda randevunuz hakkında bilgilendirme yapılabilmesi
 • Kampanya ve bilgilendirmelerin mesaj, e-posta veya başka şekillerde yapılması
 • Hizmetlerimizin işleyişinin planlanması
 • Suiistimal ve/veya yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi
 • Bilimsel araştırma yapılması
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme
 • Şirketimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etmek
 • Sağlık verilerinizin saklanması ile ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin korunması
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi

Ayrıca kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler kanunu ve Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecektir.

Bu işlenmiş kişisel verileriniz MediTRAVEList ve/veya anlaşmalı sağlık kuruluşlarımıza ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Bizim ile iletişime geçtiğiniz anda bu durumu kabul etmiş olursunuz.

Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla; üçüncü taraflara yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, Kanun ve benzeri mevzuat kapsamında ve yukarıda belirtilen hususlar için KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir:

 • Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Aile Hekimliği Merkezleri
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri)
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri
 • Nüfus Müdürlüğü
 • Türkiye Eczacılar Birliği
 • Türk Diş Hekimleri Birliği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Cumhuriyet Başsavcılıları, Mahkemeler, tahkim yargılamasında hakem veya hakemler
 • Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler
 • Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız ve sır saklama yükümlülüğü bulunan üçüncü kişiler
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler

Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen satış, iade ve değişim gibi işlemlere ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, şubelerimiz, web sayfaları gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kurumumuza 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapacağınız bir başvuru aracılığıyla kişisel verileriniz ile ilgili aşağıdaki hususların yerine getirilmesini isteme ve talep etme hakkına sahipsiniz:

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme
 • İşlenmişse bilgi talep etme
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
 • KVKK’nin kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de yukarıda bir önceki iki maddedeki işlemlerin bildirilmesini isteme
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini

ONAYLAMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, kişisel verilerimin şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve metinde belirtilen tüm bilgilendirmeler çerçevesinde şirketinize iletmiş olduğum veya şirketinizce edinilen her türlü kişisel verilerimin, KVKK’da tanımlanan kapsamda haklarım saklı kalmak kaydıyla, belirtilen amaç ve nedenlerle işlenmesine onay veriyor ve kabul ediyorum.

Buna ek olarak metinde belirtilen kişilere aktarılmasına ve tarafıma SMS, telefon ve e-posta yoluyla ulaşılmasına muvafakat ettiğimi özgür iradem ile kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Unvanı: Meditravelist Sağlık Turizmi Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi

Adres: Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Yolu, Bina No: 13, Nef-13 sitesi, E-blok, Daire:17.  Zeytinburnu / İSTANBUL

Telefon: +90 530 5275674 (WhatsApp)

E-posta: info@meditravelist.com

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Güncel blog yazıları

Ücretsiz Medikal Değerlendirme

error: Content is protected !!